• THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

 1. Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi.
 2. Tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email của bạn khi bạn đăng ký tài khoản Shop Kinggame.vn .
 3. Thông tin tiểu sử bạn cung cấp cho hồ sơ người dùng (ví dụ: họ và tên, ảnh, số điện thoại). Thông tin này cho phép chúng tôi giúp bạn hoặc những người khác “được tìm thấy” trên .
 4. Nội dung của người dùng (ví dụ: ảnh, bình luận và các tài liệu khác) bạn đăng lên Dịch vụ.
 5. Liên lạc giữa bạn và Shop. Ví dụ: chúng tôi có thể gửi cho bạn email liên quan đến Dịch vụ (ví dụ: xác minh tài khoản, thay đổi/cập nhật các tính năng của Dịch vụ, thông báo kỹ thuật và bảo mật). Lưu ý rằng bạn không thể bỏ nhận email liên quan đến Dịch vụ.
 • CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

 1. Ngoài một số việc sử dụng cụ thể đối với thông tin chúng tôi mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà mình nhận được để giúp bạn truy cập một cách hiệu quả vào thông tin của mình sau khi đăng nhập nhớ thông tin để bạn không phải nhập lại trong quá trình truy cập hoặc lần tới bạn truy cập Dịch vụ, cung cấp thông tin và nội dung được cá nhân hóa cho bạn và người khác.
 2. Thông tin và nội dung này có thể bao gồm quảng cáo trực tuyến hoặc các hình thức tiếp thị khác.Cung cấp, cải thiện, thử nghiệm và giám sát tính hiệu quả của Dịch vụ của chúng tôi phát triển và thử nghiệm các sản phẩm cũng như tính năng mới giám sát số liệu như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và mẫu nhân khẩu học chẩn đoán hoặc khắc phục các sự cố kỹ thuật tự động cập nhật ứng dụng Shop trên thiết bị của bạn.
 3. Shop KingGame.vn hoặc những Người dùng khác có thể thực hiện cuộc thi, ưu đãi đặc biệt hoặc sự kiện hay hoạt động (“Sự kiện”) khác trên Dịch vụ. Nếu bạn không tham gia vào Sự kiện, đừng sử dụng Siêu dữ liệu cụ thể (tức là hashtag hoặc thẻ địa lý) được liên kết với Sự kiện đó.
 • CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

 1. Chúng tôi sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bên thứ ba ngoài Shop (hoặc nhóm các công ty mà Shop  là một bộ phận trong đó) mà không có sự chấp thuận của bạn, ngoại trừ như được nêu trong Chính sách này.
 2. Chúng tôi có thể chia sẻ Nội dung của người dùng và thông tin của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin từ cookie, tệp nhật ký, số nhận dạng thiết bị, dữ liệu vị trí và dữ liệu sử dụng) với những doanh nghiệp là một bộ phận hợp pháp của cùng một nhóm các công ty mà Shop là một bộ phận trong đó hoặc trở thành một phần của nhóm đó (“Chi nhánh”). Chi nhánh có thể sử dụng thông tin này để giúp cung cấp, hiểu và cải thiện Dịch vụ (bao gồm bằng cách cung cấp thông tin phân tích) và các dịch vụ của chính Chi nhánh (bao gồm bằng cách cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn và phù hợp hơn). Nhưng những Chi nhánh này sẽ tôn trọng lựa chọn của bạn về người có thể xem ảnh của bạn.
 3. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn cũng như thông tin từ các công cụ như cookie, tệp nhật ký, số nhận dạng thiết bị và dữ liệu vị trí với các tổ chức bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn (“Nhà cung cấp dịch vụ”). Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sẽ được cấp quyền truy cập vào thông tin của bạn ở mức độ phù hợp cần thiết để cung cấp Dịch vụ theo các điều khoản bí mật hợp lý.
 4. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin nhất định như dữ liệu cookie với đối tác quảng cáo bên thứ ba. Thông tin này sẽ cho phép các mạng quảng cáo của bên thứ ba thực hiện nhiều việc, trong đó có phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu mà họ tin rằng bạn sẽ quan tâm nhất.
 5. Chúng tôi có thể xóa các phần dữ liệu có thể nhận dạng bạn và chia sẻ dữ liệu được ẩn danh với các bên khác. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin của bạn những thông tin khác theo cách không còn được liên kết với bạn và chia sẻ thông tin được tổng hợp đó.
 6. Các bên mà bạn có thể chọn chia sẻ Nội dung của người dùng của mình.
 7. Bất cứ thông tin hoặc nội dung nào bạn tự nguyện tiết lộ để đăng lên Dịch vụ, chẳng hạn như Nội dung của người dùng, được hiển thị cho mọi người, được kiểm soát theo bất kỳ cài đặt quyền riêng tư có thể áp dụng nào mà bạn đã đặt. Để thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên Dịch vụ, vui lòng thay đổi cài đặt trang cá nhân của bạn. Sau khi bạn đã chia sẻ Nội dung của người dùng hoặc đặt nội dung đó thành công khai, người khác có thể chia sẻ lại Nội dung của người dùng đó.
 8. Tùy thuộc vào cài đặt quyền riêng tư và trang cá nhân của bạn, mọi Nội dung của người dùng mà bạn công khai có thể được những Người dùng khác tìm kiếm và sử dụng trong API Shop  của chúng tôi. Việc sử dụng API Shop  tuân theo Điều khoản sử dụng API kết hợp với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này.
 9. Nếu bạn xóa thông tin mình đã đăng lên Dịch vụ, các bản sao vẫn có thể xem được trong các trang được lưu vào bộ nhớ đệm và được lưu trữ của Dịch vụ hoặc nếu những Người dùng khác hoặc bên thứ ba đang sử dụng API Shop đã sao chép hoặc lưu thông tin đó.
 10. Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp thay đổi quyền kiểm soát: Nếu chúng tôi bán hay chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Shop hoặc tài sản khác cho một tổ chức khác (ví dụ: trong khi thực hiện giao dịch như sáp nhập, mua lại, phá sản, giải thể, thanh lý), thông tin của bạn như tên và địa chỉ email, Nội dung của người dùng và mọi thông tin khác được thu thập qua Dịch vụ có thể nằm thuộc các mục được bán hoặc chuyển nhượng. Bạn sẽ tiếp tục sở hữu Nội dung của người dùng của mình. Người mua hoặc người được chuyển nhượng sẽ phải tôn trọng cam kết mà chúng tôi đưa ra trong Chính sách quyền riêng tư này.
 11. Phản hồi các yêu cầu pháp lý và tránh gây hại: Chúng tôi có thể truy cập, bảo vệ và chia sẻ thông tin của bạn khi phản hồi các yêu cầu pháp lý (như lệnh khám, lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa) nếu chúng tôi tin rằng luật yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Việc này có thể bao gồm phản hồi các yêu cầu pháp lý từ khu vực pháp quyền bên ngoài Hoa Kỳ, nơi chúng tôi tin rằng luật pháp thuộc khu vực pháp quyền đó yêu cầu phản hồi, ảnh hưởng đến người dùng trong khu vực pháp quyền đó và thống nhất với các tiêu chuẩn được công nhận trên thế giới. Chúng tôi cũng có thể truy cập, bảo vệ và chia sẻ thông tin khi chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để: phát hiện, ngăn chặn và giải quyết gian lận và hoạt động phi pháp khác; để tự bảo vệ chúng tôi, bạn và người khác, bao gồm như một phần của việc điều tra; và để ngăn ngừa tử vong hoặc thương tích sắp xảy ra với cơ thể. Thông tin chúng tôi nhận được về bạn có thể được truy cập, xử lý và lưu giữ trong một khoảng thời gian dài khi đó là đối tượng của yêu cầu, nghĩa vụ pháp lý, điều tra của chính phủ hoặc điều tra liên quan đến khả năng vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nhằm ngăn ngừa thiệt hại